Zásady ochrany osobních údajů

To nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat:

Vaše osobní údaje si necháváme pro sebe. Občas vám od nás může přijít newsletter nebo upozornění na novinky z TALK TV. Zasílání mailů ale můžete kdykoliv jednoduše zrušit nebo upravit přímo ve svém uživatelském účtu.

PLNÉ ZNĚNÍ

Tímto vás informujeme o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Tyto zásady budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze bude vždy dostupná na webové stránce https://www.talktv.cz/ochrana-osobnich-udaju (dále jen „Webová stránka“) a v sídle naší společnosti. Dojde-li v těchto zásadách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, informuje vás o těchto změnách na Webové stránce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní údaje správce:

TALK TV s.r.o., IČO 11748419, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353917 (dále společně též „TALK TV“), kontaktní e-mail: podpora@talktv.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla TALK TV je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel a rozsah zpracování:

 1. Za účelem plnění smlouvy (zejména provedení registrace, komunikace se zákazníkem), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) zpracováváme: jméno, příjmení a e-mail.
 2. Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracováváme zejména: jméno, příjmení a e-mail.
 3. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme:

  e-mail (zasílání obchodních sdělení – newsletterů formou e-mailu, poskytování přímého marketingu).

  IP adresa, příp. jiné online identifikátory (údaje, které získáme od subjektů údajů tím, že navštíví Webovou stránku - cookies)

 4. Souhlas ke zpracování osobních údajů:

  V případě, že máme v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, můžeme tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše platební údaje nezpracováváme. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány třetí stranou, a to společností Global Payments Europe, s.r.o., IČO 27088936, se sídlem V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Nezpracováváme zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

Informace o zpracovávání osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném vnitropodnikovém předpise.

Osobní údaje osob mladší 16 let:

Osoba mladší 16 let může TALK TV používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce.

Doba zpracovávání údajů:

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Pokud jde o zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (e-mail), osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně maximálně po dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu. Pokud nebudete mít po uplynutí uvedené lhůty zájem o zasílání newsletterů, tyto osobní údaje vymažeme.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zákonné archivační lhůty).

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů, TALK TV zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TALK TV nepředává osobní údaje žádným jiným správcům ani nevyužívá žádné zpracovatele osobních údajů, vyjma:

 • poskytovatele platební brány Global Payments Europe, s.r.o., IČO 27088936, se sídlem V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, kterému předáváme váš e-mail za účelem provedená platby.

Na Webové stránce mohou být umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že jsme pověřili třetí stranu např. analýzou stránek. Využíváme následující poskytovatele služeb:

 • Služba Google Analytics - společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů TALK TV předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

TALK TV nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Jako subjekt údajů máte:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od TALK TV potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany TALK TV zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám TALK TV může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby TALK TV bez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby TALK TV bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby TALK TV omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TALK TV mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) TALK TV již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování; dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody TALK TV převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR): TALK TV je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, TALK TV Vás informuje o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů TALK TV neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám TALK TV toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že TALK TV nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které TALK TV zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. TALK TV v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že TALK TV zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. TALK TV v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.