Pravidla soutěže "Vánoční voucher 1 ze 100"

 1. Pořadatel: Soutěž pořádá TALK TV, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 15.
 2. Účastníci: Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, která si koupí a aktivuje v daném termínu vánoční voucher TALK TV (dále jen Účastník). Zaměstnanci a externí dodavatelé Pořadatele, osoby jim blízké nejsou oprávněni se soutěže účastnit.
 3. Pravidla soutěže: Osoba se stává Účastníkem po zakoupení vánočního voucheru TALK TV. Účastník může vyhrát doživotní předplatné. Šance na výhru je 1:100. Losování výhry může proběhnou dvěmi způsoby, podle toho, co nastane dříve: a) losováním při živém vysílání STANDAHOW pokud běží livestream a Účastník pošle "zprávu" do vysílání, b) po aktivaci voucheru ve všech ostatních případech.
 4. Doživotní předplatné: Doživotním předplatným je myšlen aktivní účet na TALK TV, který má plný přístup ke všem natočeným i budoucím epizodám aktuálně vysílaných pořadů TALK TV (STANDASHOW, Za hranicí, Jadrná věda, TECH GUYS). Doživotní předplatné je vázané na jeden konkrétní email, není přenositelné na jinou osobu a nelze jej vyplatit v hotovosti. Pořadatel má právo doživotní předplatné odebrat v případě podezření na sdílení účtu, zneužití nebo porušení podmínek používání TALK TV. Doživotní předplatné automaticky zaniká po uplynutí doby 100 let od aktivaci voucheru, v případě ukončení provozu TALK TV nebo ukončení vysílání všech výše vyjmenovaných pořadů.
 5. Doba trvání soutěže: Soutěž se týká voucherů koupených od 13. listopadu 2023 do 25. prosince 2023. Losování při aktivaci bude probíhat až do konce ledna 2024.
 6. Reklamace: Pro reklamaci a řešení problémů kontaktujte podpora@talktv.cz.
 7. Informování Výherců: Výherce bude informován pomocí emailu, který zadal při registraci.
 8. Zpracování Osobních Údajů: Účastí v soutěži Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem realizace soutěže. Pořadatel se zavazuje chránit osobní údaje v souladu s GDPR a zákony ČR.
 9. Vyloučení Odpovědnosti: Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, ztráty nebo újmy vzniklé Účastníkům v souvislosti s účastí v soutěži, včetně, ale nikoli výhradně, ztráty možnosti účasti v soutěži z důvodů technických problémů, chyb v síti internet, počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, software, neschopnosti přijmout nebo zpracovat losování z důvodu technických problémů nebo přetížení síťového provozu.
 10. Závěrečná Ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže. Soutěž není hazardní hra. V případě doživotního předplatného je výherce i nadále zákazníkem TALK TV a vztahují se na něj "Podmínky používání TALK TV". Účastí v soutěži účastníci souhlasí s těmito pravidly. Tyto pravidla jsou platná od 19. listopadu 2023.

Podmínky používání TALK TV

Jsme TALK TV. Věříme v sílu nezávislého obsahu a věříme, že právě v nezávislém obsahu je budoucnost – bez placených spoluprací, skrytých reklam a bez záštity velkých mediálních domů. Jsme rádi, že jste s námi!

To nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat

 1. To nejdůležitější: pokud jste předplatitel, můžete koukat na TALK TV :-) Tadááá.
 2. Přeplatné stojí 249,- měsíčně. První platba se zaplatí ihned po registraci, druhá a další platby se provedou automaticky přesně za měsíc.
 3. Předplatné můžete kdykoliv zrušit v nastavení. A taky kdykoli obnovit.
 4. Vaše osobní údaje si necháváme pro sebe, nikomu je neprodáme a používáme je jen a pouze k provozování televize.
 5. Občas vám pošleme newsletter nebo upozornění na nové epizody. To, jaké emaily chcete posílat, a jaké ne, si můžete sami naklikat v nastavení.
 6. Můžete nás kdykoli požádat o kompletní smazání účtu a my tak učiníme.

Plné znění podmínek

Tyto podmínky používání TALK TV vymezují práva a povinnosti mezi námi, TALK TV s.r.o., IČO 11748419, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353917, provozovatelem služby TALK TV, a vámi, uživatelem služby TALK TV, která je dostupná na www.talktv.cz (dále jen „Portál“).

Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci na TALK TV, případně využila bezplatnou nebo placenou verzi služby TALK TV. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a uživatelem, který není spotřebitelem, tedy tím, který si objednává službu za účelem svého podnikání.

Používáním TALK TV – ať už jste registrovaní, nebo ne – dáváte najevo, že souhlasíte s našimi podmínkami používání, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu do TALK TV, a zavazujete se je při užívání TALK TV dodržovat. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek. Jste-li registrovaným uživatelem, o změně podmínek vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, který jste zadal při registraci. Nové znění podmínek bude účinné od okamžiku oznámení dle předchozí věty tohoto odstavce. V případě, že s novým zněním podmínek nebudete souhlasit, svou registraci můžete kdykoliv zrušit. Pokud budete i po provedených změnách jakkoliv užívat TALK TV, má se za to, že jste se změnami podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasíte.

A konkrétně?

  Registrace, předplatné a užívání TALK TV

 1. Obsah na TALK TV je přístupný pouze uživatelům, kteří se registrovali na TALK TV a kteří mají aktivní předplatné, a předplatitelům STANDASHOW na Patreonu, kteří se přihlásí na TALK TV.
 2. Registrace na TALK TV proběhne prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále.
  1. Jste povinni nám poskytovat pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nesete veškerou odpovědnost za újmu tímto způsobenou. V případě chybného uvedení údajů jste povinni chybu odstranit samostatně v sekci Nastavení a není-li to možné, pak prostřednictvím e-mailu podpora@talktv.cz;
  2. Jsme oprávněni obrátit se na vás za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci;
  3. Pokud budete chtít svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv ve svém uživatelském účtu v Nastavení.
  4. Jste povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jste povinni nás ihned informovat tak, abychom mohli přijmout přiměřená opatření. Upozorňujeme vás, že nejsme odpovědni za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití vašich přístupových údajů.
 3. Placená verze TALK TV stojí 249,- měsíčně. Cena je uvedená v českých korunách a zahrnuje DPH. S placenou verzí služby TALK TV nejsou spojeny další náklady na dodání. K platbě předplatného na TALK TV dochází prostřednictvím platební brány www.gpwebpay.cz, a to
  1. jednou měsíčně v případě měsíčního tarifu. Předplatné trvá jeden měsíc a každý měsíc se automaticky obnovuje.
  2. jednou ročně v případě ročního tarifu. Předplatné trvá jeden rok a každý rok se automaticky obnovuje.
 4. Předplatné můžete kdykoliv zrušit přímo ve svém uživatelském účtu v Nastavení. Předplatné přestává být aktivní ihned po zrušení předplatného. Poměrná cena za zbývající dny do konce měsíčního nebo ročního období se nevrací. Svůj účet můžete kdykoliv kompletně smazat, v tom případě nás kontaktujte přes kontaktní formulář nebo na e-mail. Mějte prosím na paměti, že po smazání vašeho účtu není možné vaše data nijak obnovit. Děkujeme za pochopení.
 5. Elektronická objednávka na placenou verzi TALK TV je dostupná na Portále. Pro vyplnění objednávky si musíte vytvořit uživatelský účet a poté koupit předplatné prostřednictvím platební brány. Koupí předplatného potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi bez výhrad souhlasíte.
 6. Úhradou předplatného zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dochází okamžikem potvrzení přijetí objednávky, které vám zašleme e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplnění objednávky. Služba TALK TV bude aktivní od okamžiku potvrzení objednávky.
 7. Úhradou předplatného nám udělujete výslovný souhlas s poskytováním služby ihned po uzavření smlouvy. Díky tomu získáte k obsahu TALK TV okamžitý přístup po potvrzení objednávky. Jelikož Vám bude služba poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, pozbýváte v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to ve chvíli, kdy už jste službu prokazatelně začali čerpat. Čerpání služby je například sledování videa, stáhnutí audio souboru, přečtení článku apod.
 8. Odesláním objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami.
 9. Předplatné z voucheru

 10. Registrovaný uživatel má možnost předplatit si placenou verzi služby TALK TV také prostřednictvím předplatného z voucheru. Předplatné z voucheru stojí 1599,-Kč vč. DPH. Předplatné v takovém případě trvá jeden rok ode dne aktivace voucheru (zadání kódu) a neobnovuje se automaticky.
 11. Úhradou za předplatné z voucheru zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy. Společně s potvrzením přijetí objednávky Vám bude zaslán jedinečný kód, který slouží k aktivaci předplatného z voucheru v příslušné sekci Portálu, čímž je smlouva uzavřena.
 12. Úhradou za předplatné z voucheru nám udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu nikoli na hmotném nosiči. Protože Vám služba bude poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, nemáte v souladu s ustanovením § 1837, písm. l) občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
 13. Aktivované předplatné z voucheru odemyká přístup ke službě TALK TV stejně jako pro předplatitele, a to na 365 dní od data aktivace. Předplatné z voucheru je možné aktivovat pouze pro jediného uživatele, a to vždy najednou; nelze jej rozdělit ani pozastavit a opět spustit. Aktivované předplatné z voucheru rovněž nelze přenést na jiného uživatele.
 14. Platnost kódu voucheru je 183 dnů ode dne uhrazení předplatného z voucheru. Pokud kód voucheru nebude aktivován nejdéle do uplynutí 183. dne ode dne jeho uhrazení, kód voucheru již nadále nelze aktivovat a peníze zaplacené za voucher nelze vrátit.
 15. Aktivované předplatné z voucheru není možné zrušit bez smazání uživatelského účtu, ke kterému je předplatné z voucheru vázáno. Pokud bude Váš účet v době trvání předplatného z voucheru na Vaši žádost smazán, voucher nelze znovu aktivovat a cena za předplatné z voucheru se rovněž nevrací.
 16. Vaše osobní údaje

 17. Zpracování vašich osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 18. Informační newslettery budou zasílány na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ode dne registrace na TALK TV. Nastavení zasílání novinek můžete kdykoliv změnit přímo ve svém uživatelském účtu v Nastavení.
 19. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí – nepředáváme je žádným třetím stranám. Víc informací najdete v našich zásadách pro ochranu osobních údajů.
 20. Komentáře na TALK TV a další pravidla užívání TALK TV

 21. Přidávat komentáře pod ta videa na TALK TV, která to umožňují, mohou pouze registrovaní uživatelé s aktivním předplatným.
 22. Používáním TALK TV souhlasíte s tím, že žádný obsah z TALK TV nebudete dál šířit, upravovat, vydávat ani archivovat. Používáním TALK TV také berete na vědomí, že videa na TALK TV mohou obsahovat pasáže nevhodné pro děti.
 23. Ke svému uživatelskému účtu na TALK TV můžete přistupovat z více zařízení, sdílení účtu s více osobami je ale zakázáno. V případě porušení tohoto pravidla může bez náhrady dojít ke smazání vašeho účtu.
 24. Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat na TALK TV žádné příspěvky, které jsou výhružné, pomlouvačné nebo nezákonné povahy, anebo které jakýmkoli způsobem porušují naše práva nebo práva třetích osob. TALK TV si vyhrazuje právo na to smazat jakýkoli komentář bez udání důvodů. Současně si vyhrazujeme právo vám okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb TALK TV, pokud porušíte tyto podmínky, anebo se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě našemu uvážení a může být provedeno i bez udání důvodu.
 25. Berete na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící TALK TV jsou chráněny autorským právem. Zavazujete se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by vám nebo třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící TALK TV. Nejste oprávněni při využívání TALK TV používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz TALK TV. TALK TV je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.
 26. Neodpovídáme ani neručíme za závazky osob, jejichž nabídky se mohou objevit na TALK TV. Nejsme účastníkem žádných právních vztahů, které navážete s takovými třetími osobami. Kliknutím na některé odkazy na TALK TV může dojít k opuštění TALK TV a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Neneseme odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z TALK TV, ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na TALK TV neznamená náš souhlas s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.
 27. Vadné plnění a odstoupení od smlouvy

 28. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Jste povinni zkontrolovat funkčnost objednané služby TALK TV bez zbytečného odkladu po jejím dodání. Vadu jste povinni nám oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu podpora@talktv.cz. V případě, že je vada odstranitelná, můžete požadovat opravu, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze službu TALK TV řádně užívat, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
 29. Kontakt a další ujednání

 30. Máte otázku? Napište nám na podpora@talktv.cz.
 31. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici.
 32. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 33. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu TALK TV, případně přerušit provoz TALK TV na neomezeně dlouhou dobu.
 34. TALK TV se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Neručíme za to, že TALK TV bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně. V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním TALK TV a dále za škody vzniklé z důvodu částečné a/nebo úplné nefunkčnosti TALK TV, v důsledku nemožnosti připojení se k TALK TV a/nebo nemožnosti využívání obsahu TALK TV.
 35. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi námi a vámi při uzavření smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy uzavřené dle těchto podmínek a právních vztahů touto smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy našeho sídla.
 36. Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy podpora@talktv.cz.
 37. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 38. K poskytování služby TALK TV jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 39. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 40. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na uživatele, kteří do smluvního vztahu s námi vstoupí jako podnikatelé.

Tyto podmínky jsou platné od 18. června 2023.

Podmínky používání platné pro zákazníky do 18. 6. 2023:

Jsme TALK TV. Věříme v sílu nezávislého obsahu a věříme, že právě v nezávislém obsahu je budoucnost – bez placených spoluprací, skrytých reklam a bez záštity velkých mediálních domů. Jsme rádi, že jste s námi!

To nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat

 1. To nejdůležitější: pokud jste předplatitel, můžete koukat na TALK TV :-) Tadááá.
 2. Přeplatné stojí 159,- měsíčně. První platba se zaplatí ihned po registraci, druhá a další platby se provedou automaticky přesně za měsíc.
 3. Předplatné můžete kdykoliv zrušit v nastavení. A taky kdykoli obnovit.
 4. Vaše osobní údaje si necháváme pro sebe, nikomu je neprodáme a používáme je jen a pouze k provozování televize.
 5. Občas vám pošleme newsletter nebo upozornění na nové epizody. To, jaké emaily chcete posílat, a jaké ne, si můžete sami naklikat v nastavení.
 6. Můžete nás kdykoli požádat o kompletní smazání účtu a my tak učiníme.

Plné znění podmínek

Tyto podmínky používání TALK TV vymezují práva a povinnosti mezi námi, TALK TV s.r.o., IČO 11748419, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353917, provozovatelem služby TALK TV, a vámi, uživatelem služby TALK TV, která je dostupná na www.talktv.cz (dále jen „Portál“).

Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci na TALK TV, případně využila bezplatnou nebo placenou verzi služby TALK TV. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a uživatelem, který není spotřebitelem, tedy tím, který si objednává službu za účelem svého podnikání.

Používáním TALK TV – ať už jste registrovaní, nebo ne – dáváte najevo, že souhlasíte s našimi podmínkami používání, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu do TALK TV, a zavazujete se je při užívání TALK TV dodržovat. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek. Jste-li registrovaným uživatelem, o změně podmínek vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, který jste zadal při registraci. Nové znění podmínek bude účinné od okamžiku oznámení dle předchozí věty tohoto odstavce. V případě, že s novým zněním podmínek nebudete souhlasit, svou registraci můžete kdykoliv zrušit. Pokud budete i po provedených změnách jakkoliv užívat TALK TV, má se za to, že jste se změnami podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasíte.

A konkrétně?

  Registrace, předplatné a užívání TALK TV

 1. Obsah na TALK TV je přístupný pouze uživatelům, kteří se registrovali na TALK TV a kteří mají aktivní předplatné, a předplatitelům STANDASHOW na Patreonu, kteří se přihlásí na TALK TV.
 2. Registrace na TALK TV proběhne prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále.
  1. Jste povinni nám poskytovat pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nesete veškerou odpovědnost za újmu tímto způsobenou. V případě chybného uvedení údajů jste povinni chybu odstranit samostatně v sekci Nastavení a není-li to možné, pak prostřednictvím e-mailu podpora@talktv.cz;
  2. Jsme oprávněni obrátit se na vás za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci;
  3. Pokud budete chtít svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv ve svém uživatelském účtu v Nastavení.
  4. Jste povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jste povinni nás ihned informovat tak, abychom mohli přijmout přiměřená opatření. Upozorňujeme vás, že nejsme odpovědni za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití vašich přístupových údajů.
 3. Placená verze TALK TV stojí 159,- měsíčně. Cena je uvedená v českých korunách a zahrnuje DPH. S placenou verzí služby TALK TV nejsou spojeny další náklady na dodání. K platbě předplatného na TALK TV dochází prostřednictvím platební brány www.gpwebpay.cz, a to
  1. jednou měsíčně v případě měsíčního tarifu. Předplatné trvá jeden měsíc a každý měsíc se automaticky obnovuje.
  2. jednou ročně v případě ročního tarifu. Předplatné trvá jeden rok a každý rok se automaticky obnovuje.
 4. Předplatné můžete kdykoliv zrušit přímo ve svém uživatelském účtu v Nastavení. Předplatné přestává být aktivní ihned po zrušení předplatného. Poměrná cena za zbývající dny do konce měsíčního nebo ročního období se nevrací. Svůj účet můžete kdykoliv kompletně smazat, v tom případě nás kontaktujte přes kontaktní formulář nebo na e-mail. Mějte prosím na paměti, že po smazání vašeho účtu není možné vaše data nijak obnovit. Děkujeme za pochopení.
 5. Elektronická objednávka na placenou verzi TALK TV je dostupná na Portále. Pro vyplnění objednávky si musíte vytvořit uživatelský účet a poté koupit předplatné prostřednictvím platební brány. Koupí předplatného potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi bez výhrad souhlasíte.
 6. Úhradou předplatného zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dochází okamžikem potvrzení přijetí objednávky, které vám zašleme e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplnění objednávky. Služba TALK TV bude aktivní od okamžiku potvrzení objednávky.
 7. Úhradou předplatného nám udělujete výslovný souhlas s poskytováním služby ihned po uzavření smlouvy. Díky tomu získáte k obsahu TALK TV okamžitý přístup po potvrzení objednávky. Jelikož Vám bude služba poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, pozbýváte v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to ve chvíli, kdy už jste službu prokazatelně začali čerpat. Čerpání služby je například sledování videa, stáhnutí audio souboru, přečtení článku apod.
 8. Odesláním objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami.
 9. Předplatné z voucheru

 10. Registrovaný uživatel má možnost předplatit si placenou verzi služby TALK TV také prostřednictvím předplatného z voucheru. Předplatné z voucheru stojí 1599,-Kč vč. DPH. Předplatné v takovém případě trvá jeden rok ode dne aktivace voucheru (zadání kódu) a neobnovuje se automaticky.
 11. Úhradou za předplatné z voucheru zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy. Společně s potvrzením přijetí objednávky Vám bude zaslán jedinečný kód, který slouží k aktivaci předplatného z voucheru v příslušné sekci Portálu, čímž je smlouva uzavřena.
 12. Úhradou za předplatné z voucheru nám udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu nikoli na hmotném nosiči. Protože Vám služba bude poskytnuta ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, která je zákonem pro spotřebitele stanovena, nemáte v souladu s ustanovením § 1837, písm. l) občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
 13. Aktivované předplatné z voucheru odemyká přístup ke službě TALK TV stejně jako pro předplatitele, a to na 365 dní od data aktivace. Předplatné z voucheru je možné aktivovat pouze pro jediného uživatele, a to vždy najednou; nelze jej rozdělit ani pozastavit a opět spustit. Aktivované předplatné z voucheru rovněž nelze přenést na jiného uživatele.
 14. Platnost kódu voucheru je 183 dnů ode dne uhrazení předplatného z voucheru. Pokud kód voucheru nebude aktivován nejdéle do uplynutí 183. dne ode dne jeho uhrazení, kód voucheru již nadále nelze aktivovat a peníze zaplacené za voucher nelze vrátit.
 15. Aktivované předplatné z voucheru není možné zrušit bez smazání uživatelského účtu, ke kterému je předplatné z voucheru vázáno. Pokud bude Váš účet v době trvání předplatného z voucheru na Vaši žádost smazán, voucher nelze znovu aktivovat a cena za předplatné z voucheru se rovněž nevrací.
 16. Vaše osobní údaje

 17. Zpracování vašich osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 18. Informační newslettery budou zasílány na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ode dne registrace na TALK TV. Nastavení zasílání novinek můžete kdykoliv změnit přímo ve svém uživatelském účtu v Nastavení.
 19. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí – nepředáváme je žádným třetím stranám. Víc informací najdete v našich zásadách pro ochranu osobních údajů.
 20. Komentáře na TALK TV a další pravidla užívání TALK TV

 21. Přidávat komentáře pod ta videa na TALK TV, která to umožňují, mohou pouze registrovaní uživatelé s aktivním předplatným.
 22. Používáním TALK TV souhlasíte s tím, že žádný obsah z TALK TV nebudete dál šířit, upravovat, vydávat ani archivovat. Používáním TALK TV také berete na vědomí, že videa na TALK TV mohou obsahovat pasáže nevhodné pro děti.
 23. Ke svému uživatelskému účtu na TALK TV můžete přistupovat z více zařízení, sdílení účtu s více osobami je ale zakázáno. V případě porušení tohoto pravidla může bez náhrady dojít ke smazání vašeho účtu.
 24. Zavazujete se, že nebudete zveřejňovat na TALK TV žádné příspěvky, které jsou výhružné, pomlouvačné nebo nezákonné povahy, anebo které jakýmkoli způsobem porušují naše práva nebo práva třetích osob. TALK TV si vyhrazuje právo na to smazat jakýkoli komentář bez udání důvodů. Současně si vyhrazujeme právo vám okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb TALK TV, pokud porušíte tyto podmínky, anebo se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě našemu uvážení a může být provedeno i bez udání důvodu.
 25. Berete na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící TALK TV jsou chráněny autorským právem. Zavazujete se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by vám nebo třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící TALK TV. Nejste oprávněni při využívání TALK TV používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz TALK TV. TALK TV je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.
 26. Neodpovídáme ani neručíme za závazky osob, jejichž nabídky se mohou objevit na TALK TV. Nejsme účastníkem žádných právních vztahů, které navážete s takovými třetími osobami. Kliknutím na některé odkazy na TALK TV může dojít k opuštění TALK TV a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Neneseme odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z TALK TV, ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na TALK TV neznamená náš souhlas s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.
 27. Vadné plnění a odstoupení od smlouvy

 28. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Jste povinni zkontrolovat funkčnost objednané služby TALK TV bez zbytečného odkladu po jejím dodání. Vadu jste povinni nám oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění na e-mailovou adresu podpora@talktv.cz. V případě, že je vada odstranitelná, můžete požadovat opravu, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze službu TALK TV řádně užívat, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
 29. Kontakt a další ujednání

 30. Máte otázku? Napište nám na podpora@talktv.cz.
 31. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici.
 32. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 33. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu TALK TV, případně přerušit provoz TALK TV na neomezeně dlouhou dobu.
 34. TALK TV se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Neručíme za to, že TALK TV bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně. V rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy, neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním TALK TV a dále za škody vzniklé z důvodu částečné a/nebo úplné nefunkčnosti TALK TV, v důsledku nemožnosti připojení se k TALK TV a/nebo nemožnosti využívání obsahu TALK TV.
 35. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi námi a vámi při uzavření smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy uzavřené dle těchto podmínek a právních vztahů touto smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy našeho sídla.
 36. Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy podpora@talktv.cz.
 37. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 38. K poskytování služby TALK TV jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 39. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 40. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na uživatele, kteří do smluvního vztahu s námi vstoupí jako podnikatelé.

Tyto podmínky jsou platné od 28. listopadu 2022.